Algemene Voorwaarden Edwin Wildeman Culinair

Artikel 1 Definities

1. Edwin Wildeman Culinair : de eenmanszaak Edwin Wildeman Culinair, optredend onder de handelsnaam:Edwin Wildeman Culinair
2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Edwin Wildeman Culinair een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Edwin Wildeman Culinair te leveren producten en/of door Edwin Wildeman Culinair te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Edwin Wildeman Culinair georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Edwin Wildeman Culinair, die betrekking hebben op de producten of diensten van Edwin Wildeman Culinair.
4. Activiteit: de door Edwin Wildeman Culinair aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit:
a) het geven van maatkooklessen;
b) het geven van kookcursussen;
c) culinair advies.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Edwin Wildeman Culinair te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Edwin Wildeman Culinair kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Totstandkomen van de overeenkomst
1. Indien de klant Edwin Wildeman Culinair verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Edwin Wildeman Culinair te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Een door Edwin Wildeman Culinair gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Edwin Wildeman Culinair in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Edwin Wildeman Culinair dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermailing van Edwin Wildeman Culinair nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Edwin Wildeman Culinair binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
4. Indien de klant van Edwin Wildeman Culinair bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, kom aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Edwin Wildeman Culinair uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.
5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 De prijs
1. De door Edwin Wildeman Culinair opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten en zijn gebaseerd op:
- inkoopprijzen;
- kosten van arbeidsloon;
- sociale lasten, belastingen.
2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Edwin Wildeman Culinair gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Edwin Wildeman Culinair gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
3. Edwin Wildeman Culinair behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
5. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Edwin Wildeman Culinair lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Edwin Wildeman Culinair voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging
1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
3. Indien de klant de overeenkomst terzake van het geven van maatkooklessen,  al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) € 18 is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minstens 14 dagen zit;
b) € 25 is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minstens 7 dagen zit;
c) de volledige prijs (€ 49.50) indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.
De geoffreerde dranken zullen in geval van ontbinding niet in rekening worden gebracht.
4. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 7 Het verrichten van diensten
1. Edwin Wildeman Culinair zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1 Edwin Wildeman Culinair is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Edwin Wildeman Culinair is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2. Edwin Wildeman Culinair is niet aansprakelijk voor schade door de door Edwin Wildeman Culinair geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Edwin Wildeman Culinair die de schade hebben veroorzaakt.
3. Edwin Wildeman Culinair is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Edwin Wildeman Culinair die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Edwin Wildeman Culinair niet aansprakelijk.
4. Edwin Wildeman Culinair is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Edwin Wildeman Culinair. De klant vrijwaart Edwin Wildeman Culinair voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Edwin Wildeman Culinair verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Edwin Wildeman Culinair.
5. Edwin Wildeman Culinair zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Edwin Wildeman Culinair verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Edwin Wildeman Culinair en/of door Edwin Wildeman Culinair ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Edwin Wildeman Culinair toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Edwin Wildeman Culinair is in die gevallen niet schadeplichtig.